شاخون
شاخون
۵۰ کلنی هیبرید کارنیکا خریدارم

توضیحات آگهی

۵۰ کلنی هیبرید کارنیکا با جمعیت ۸ الی ۹ قاب خریدارم
سن ملکه ها مهم نیست