شاخون
شاخون

توضیحات آگهی

زنبور از ۴ قاب تا ۱۰ قاب
جمعیت فشرده اماده برگه
جعبه مرتب ۵۰ درصد ب بالا
نژاد بومی
بازدید خان ببین و بجنورد